صفحه اصلی  |  راهنمای سایت  |  جستجو  |  پرسش و پاسخ  |  پست الکترونیک  |  ارتباط با ما
دوشنبه 25 تير 1403  
Monday, 15 July, 2024  
    

  معرفی
  کتاب ها
  مقـالات
  قوانین و مقررات
  پرسش و پاسـخ
  سایتـهای مفید
  نظـرات و پیشنهـادات
  پاورپوینت های آموزشی

ایجاد انگیزه در کارکنان عصر حکمرانی جدید: مروری بر پارادایم عملکرد

ایجاد انگیزه در کارکنان عصر حکمرانی جدید: مروری بر پارادایم عملکرد

 

دکتر علاءالدین رفیع ­زاده

 

ایجاد انگیزه در کارکنان، همیشه یکی از مفاهیم اصلی و مورد بحث نظریه­پردازان در مکاتب مختلف مدیریت بوده است، اما وقتی صحبت از حکمرانی جدید به میان می­آید و در قالب آن سازمان­های مبتنی بر نتیجه، سازمان­های چابک، نگاه مشتری مدار و تصمیم­گیری­های شبکه­ایی مطرح می­شود، این سوال پیش می­آید که؛ حکمرانی جدید از مطالعات صورت گرفته در پارادایم­های سنتی در خصوص انگیزش، چه درس­هایی می­تواند بگیرد. برای پاسخگویی به این سوال اقدام خوبی توسط مجله «اداره امور عمومی (PAR  صورت گرفته است. به این صورت که این مجله (به عنوان یکی از مهمترین مجله بین المللی حوزه مدیریت دولتی) نتایج مقالات منتشر شده در خصوص ایجاد انگیزه در کارکنان، اعم از سازمان­های بخش عمومی، غیر انتفاعی و خصوصی را در قالب این مطالعه مورد تحلیل قرار داده و نتایج بررسی­های خود را در قالب گزاره­هایی مطرح نموده است. در این مطالعه، ایجاد انگیزه در کارکنان با در نظر گرفتن متغیرهای چهارگانه؛ مشوق­های مالی، طراحی شغل، مشارکت و هدف­گذاری، مورد بررسی قرار گرفته است. در بین 2612 مقاله بررسی شده در این تحقیق، 62 مقاله بر روی تاثیر این چهار متغیر بر عملکرد کارکنان تمرکز شده بود، که 17 مقاله به بررسی موانع، 15 مقاله تجزیه و تحلیل آن و 30 مقاله فرا تحلیل سایر مقالات در خصوص انگیزش در سازمانهای دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی بود. نتایج یافته­های این مطالعه را در چهار بعد مذکور می­توان بدین گونه جمع­بندی کرد: الف) مشوق­های مالی- سوال مطرح در این رابطه این بوده است که؛ انگیزاننده­های مالی چه تاثیری بر روی انگیزش کارکنان دارد؟ مقالات بررسی شده در قالب این سوال بر روی استفاده سازمان از انگیزاننده­های مالی برای افزایش عملکرد و بهره­وری فردی و گروهی متمرکز بود. این قبیل مشوق­های مالی شامل پاداش­های گروهی و فردی، مشارکت در سود و . . . بوده است. لذا این موضوع در مقالات بررسی شده مورد تاکید قرار گرفته و مبتنی بر آن سه گزاره بدین شرح ارایه شد؛ گزاره1- مشوق­های مالی در حد متوسط منجر به بهبود عملکرد می شوند اما اثر آن وابسته به شرایط سازمان است.گزاره2- مشوق­های مالی که به صورت فردی پرداخت می­شود، در سازمان­های سنتی بخش دولتی غیراثربخش هستند.گزاره3- سیستم­های انگیزشی گروهی همیشه موثر است اما در سازمان­های بخش عمومی که معیارهای عملکرد سازمانی اغلب نامشخص است مورد آزمایش قرار نگرفته است(موثر نمی باشد). ب)طراحی شغل- سوال مطرح در این رابطه این بوده است که؛ طراحی شغل چه تاثیری بر روی انگیزش کارکنان دارد؟ بررسی­های انجام شده روی  مقالات، موید ادعای مطرح شده در این سوال بوده است. لذا نتایج حاصل در قالب سه گزاره بدین شرح مطرح شد: گزاره4- طراحی شغل، یک استراتژی اثربخش برای بهبود عملکرد است. گزاره5- تاثیر مداخله­گری طراحی شغل بر روی پیامدهای عاطفی، به شدت بیشتر از پیامدهای رفتاری است.گزاره6- عوامل تعدیل کننده و اجرا، تاثیر مهمی بر روی کارآمدی طراحی شغل دارند. ج)مشارکت- سوال مطرح در این رابطه این بوده است که؛ تا چه حد مشارکت کارکنان در ایجاد انگیزه برای بهبود نتایج سازمانی مؤثر است؟ بررسی مقالات نشان داد که مشارکت، تاثیر مثبتی بر دستیابی به اثربخشی سازمانی دارد اما تاثیر مثبت ناچیزی بر عملکرد دارد. لذا نتایج حاصل در قالب سه گزاره بدین شرح مطرح شد:گزاره7- مشارکت، تاثیر مثبت زیادی بر روی واکنش­های موثر کارکنان در سازمان دارد.گزاره8- مشارکت، تاثیر مثبت اما محدودی بر عملکرد کارکنان دارد.گزاره 9- وجود مشارکت ممکن است منجر به بهبود تصمیم­گیری شود. د)هدفگذاری- سوال مطرح در این رابطه این بوده است که؛ محققین و پژوهشگران، از تحقیقات انجام شده در خصوص ارتباط بین هدفگذاری و عملکرد چه درسی می­توانند بگیرند؟ بررسی­های انجام شده روی مقالات، موید ادعای مطرح شده در این سوال بوده است، لذا نتایج حاصل در قالب چهار گزاره بدین شرح مطرح شد؛ گزاره10- اهداف چالش برانگیز و مشخص، منجر به بهبود عملکرد کارکنان می­شوند.گزاره11- تدوین اهداف یادگیری برای وظایف پیچیده، ممکن است موثرترین عامل در موفقیت باشد.گزاره12- زمانی که کارکنان به اهداف و مشوق­های دریافتی (مالی و غیر مالی) و همچنین داده­ها و بازخورد مرتبط با تحقق اهداف، متعهد هستند، ارتباط هدف- عملکرد، بسیار زیاد است.گزاره13- هدف­گذاری مممکن است در بخش عمومی با چالش­هایی مواجه گردد.

 

"Motivating employee in a new governance era: The Performance Paradigm Revisited"

James L. Perry, Debra Mesch and Laurie Paarlberg

(Journal of Public Administration Review)

 تاریخ درج مطلب :  29/07/96  


کلیه حقوق این سایت متعلق به www.rafiezadeh.ir می باشد. 1398-1392©